Struktura danych pozyskiwanych podczas inwentaryzacji źródeł ciepła w Grodzisku Mazowieckim

From MyWiki
Jump to: navigation, search

Struktura danych pozyskiwanych podczas inwentaryzacji Ÿróde³ ciep³a w Grodzisku Mazowieckim (ankieta)

Ankieta Ÿróde³ ciep³a

Adres budynku…………………………. Budynek o Wolnostoj¹cy BliŸniak Szeregowiec Wielorodzinny Powierzchnia u¿ytkowa budynku w [m2] (proszê uzupe³niæ poni¿ej)

Rok rozpoczêcia u¿ytkowania (proszê uzupe³niæ poni¿ej)

Czy œciany w budynku by³y ocieplane? tak nie Czy dach lub stropodach w budynku by³ ocieplany? tak nie Rodzaj drzwi i okien zewnêtrznych w budynku PCV Drewniane Inne Stan okien w budynku Dobry Dostateczny Z³y Sposób ogrzewania budynku ogrzewanie piec kaflowy ogrzewanie w pokojach: piec rusztowy ogrzewanie centralne: kocio³ na paliwo sta³e ………………………..

         (Proszê podaæ typ)

ogrzewanie centralne: kocio³ gazowy ogrzewanie centralne: kocio³ olejowy inne………………………………… Rodzaj paliwa wykorzystywanego w budynku wêgiel gaz olej opa³owy drewno energia elektryczna inne

Czy przy grzejnikach znajduj¹ siê g³owice termostatyczne do regulacji temperatury w pomieszczeniu? tak nie Dane z tabliczki znamionowej urz¹dzenia grzewczego moc kW rok prod. , klasa energetyczna/norma

Wielkoœæ zu¿ycia wêgla w [tonach] (jeœli wystêpuje) (Proszê podaæ zu¿ycie za ostatni rok – 2018r.)

Wielkoœæ zu¿ycia gazu w [m3](jeœli wystêpuje) (Proszê podaæ zu¿ycie za ostatni rok – 2018r.)

Wielkoœæ zu¿ycia drewna w [m3] (jeœli wystêpuje) (Proszê podaæ zu¿ycie za ostatni rok – 2018r.)

Inne Ÿród³a wykorzystywane w celach ogrzewania Jeœli wystêpuj¹ proszê wpisaæ ich rodzaj i zu¿ycie

Energia elektryczna Ca³kowite roczne zu¿ycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w [kWh] (Proszê podaæ zu¿ycie za ostatni rok – 2018r.)

Odnawialne ród³a Energii Czy w budynku wykorzystywane s¹ odnawialne Ÿród³a energii? tak nie Jeœli tak proszê wskazaæ jakie

Kolektory s³oneczne, powierzchnia w [m2]  
Ogniwa fotowoltaiczne, moc w [kWp] , typ on-grid off-grid
Elektrownia wiatrowa , moc w [kW] ,
Pompa ciep³a , moc w [kW] , typ pionowa pozioma
Pompa ciep³a powietrzna , moc w [kW] ,
Inne 

Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a wymian¹ Ÿród³a ciep³a na nowe, ekologiczne? * tak nie Czy jest Panu/Pani znana uchwa³a Rady Gminy Grodzisk Mazowiecki o dofinansowaniu wymiany kot³ów wêglowych? tak nie