Projekt REMEDIO

From MyWiki
Jump to: navigation, search

Projekt REMEDIO (Regenerating mixed-use MED urban communities congested by traffic through Innovative low carbon mobility sOlutions)

Projekt REMEDIO usmjeren je na poticanje korištenja nisko-ugljiènih transportnih sustava kroz testiranje operativnog naèina u upravljanju zagušenim prometnicama i prometno preoptereæenim urbanim podruèjima, što je èesti problem srednje-velikih mediteranskih gradova kojima nedostaju primjerena prometna rješenja, pa tako i grada Splita. Nositelj projekta: ARPAV – Environmental Protection Agency of Veneto Region (Italija) Partneri: Grad Treviso (Italija), Sveuèilište Aristotel Solun (Grèka), Razvojna agencija grada Soluna (Grèka), Instituto Superior Técnico Lisabon (Portugal), Grad Loures (Portugal), Grad Split (Hrvatska), Sveuèilište Sevilla (Španjolska), Grad Sevilla (Španjolska).


Aktivnosti Grada Splita

- Nabava mješovitog kontingenta elektriènih i konvencionalnih bicikala u sklopu implementacije Integriranog sustava javnog prijevoza. - Provoðenje analize trenutnog stanja postojeæih ogranièenja za lokalnu implementaciju nisko-ugljiènih prometnih rješenja. - Primjena Integriranog alata za modeliranje prometnih rješenja i gradskih planova uz simulacije sadašnjih i buduæih scenarija i analizu rezultata.


Trajanje projekta: 30 mjeseci (1.11.2016. – 30.4.2019.) Ukupni budžet projekta: 2.215.512,50 € Budžet Grada Splita: 267.500 € EU sufinanciranje: 85 %

Web stranica

Projekt REMEDIO