Projekt NEKTEO

From MyWiki
Jump to: navigation, search

Projekt NEKTEO

Cilji in kratek opis

NEKTEO je projekt za trajnostno energetsko uèinkovitost za obèine. Cilj projekta je razvoj èezmejnih orodij za izboljšanje energetske uèinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije na obèinski ravni. Izboljšano bo èezmejno sodelovanje na energetskem podroèju, prispevalo se bo k doseganju ciljev za zašèito podnebja. Razvita bodo orodja, ki bodo prispevala k naslednjim glavnim rezultatom: usposabljanje najmanj 34 za energijo odgovornih oseb na obèinskih upravah za izboljšanje èezmejnega sodelovanja in uèinkovitosti na podroèju energije.

Program

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je program èezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020. V okviru programa se sofinancirajo èezmejni projekti med Slovenijo in Avstrijo, ki prispevajo k skladnemu razvoju sodelujoèih èezmejnih regij.

Projekt je razdeljen na naslednje delovne sklope: • WP M: management • WP C: komunikacija • WP T.1. Oblikovanje energetskih izobraževalnih programov za odgovorne osebe v javnem sektorju in ciljnih skupin uslužbencev v upravi, ter izbor odgovornih oseb za energijo v obèinah in ustanovah T.2 Nekteo ambasador – èezmejni energetski ambasador T.3 Optimiranje uporabe energije v mestih Nova Gorica in Celovec kot tudi v izbranih obèinah T.4: Energetsko vzorène toèke

Prièakovani rezultati

Izvedeno bo osvešèanje z namenom izboljšanja energetske uèinkovitosti v obèinah po projektnem obmoèju s pomoèjo v ta namen razvitih orodij: 55 energetskih toèk, èezmejni potujoèi NEKTEO ambasador energetske uèinkovitosti, dvojezièni izobraževalni program o energetski uèinkovitost za ciljne skupine z vkljuèitvijo 34 pilotnih obèin, jezikovni teèaji, vizualizirano spremljanje energije v 24 pilotnih obèinah in razvoj naèrtov za energetsko uèinkovitost; èezmejni nateèaji iz energetske uèinkovitosti v kategorijah Obèina, Obèinski objekt in Posameznik. Aktivno bo vkljuèenih veè kot 1.000 javnih uslužbencev v program energetske uèinkovitosti s ciljem 5 % manjše porabe energije (izhodišèe leto 2016).

Trajanje projekta

Trajanje od februarja 2017 do januarja 2020.

Partnerji

• GOLEA • Razvojna agencija SORA d.o.o. • Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee • Mestna obèina Nova Gorica

Povezave za dodatne informacije