Projekt LightingSolution

From MyWiki
Jump to: navigation, search

Projekt LightingSolution

Cilji in kratek opis

Blažitev podnebnih sprememb in ohranjanje virov energije sta globalna izziva, ki terjata izvajanje konkretnih ukrepov za varèevanje z energijo in krepitev energetske uèinkovitosti.

Projekt LIGHTING SOLUTIONS bo prispeval k spremembi obstojeèega stanja z aktivnostmi, ki bodo dolgoroèno izboljšale energetsko uèinkovitost in upravljanje razsvetljave v javnih stavbah, pa tudi energetsko varèno upravljanje in vedenje nasploh. S krepitvijo energetske uèinkovitosti na èezmejnem obmoèju zmanjšujemo porabo energije, posledièno pa tudi izpuste TPG. Predvidena je izvedba treh sklopov medsebojno povezanih èezmejnih aktivnosti.

Izdelana bo skupna metodologija, popis in študija razsvetljave javnih stavb, ki bo obèinam zagotavljala strokovne podlage za dolgoroèno sprejemanje ukrepov za varènejšo in uèinkovitejšo razsvetljavo. V izbranih javnih stavbah (šolah) obèin bodo namešèeni sodobni inovativni sistemi visoko energetsko varène razsvetljave, upravljavce stavb pa bomo usposobili za dolgoroèno izvajanje upravljanja z energijo. Pilotne rešitve bodo predstavljene širši javnosti kot primeri dobre prakse.

Vpeljani bodo programi izobraževanja in ozavešèanja, po eni strani namenjeni usposabljanju za energetsko upravljanje stavb, po drugi pa spodbujanju šolarjev, mladostnikov, uporabnikov in obèanov nasploh k smotrnejši rabi energije. Skupno metodološko orodje za naèrtovanje in spremljanje ukrepov, izvedeni pilotni projekti ter skupni izobraževalni programi bodo omogoèali izmenjavo znanja in izkušenj, s tem pa prinašali dodatne pozitivne uèinke na podroèju uèinkovite rabe energije na obeh straneh meje.


Program

Program „Interreg V-A Italija - Slovenija“ je namenjen prispevanju k doseganju strateških ciljev strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vkljuèujoèo rast. Cilji programa so zagotoviti naložbe v rast in inovacije, spodbujati okoljsko trajnost in izboljšati kakovost življenja državljanov v regijah ob italijansko-slovenski meji. V okviru programa so obravnavana tudi vprašanja podnebnih sprememb, trajnostne mobilnosti in brezposelnosti na èezmejnem obmoèju.

Projekt je razdeljen na naslednje delovne sklope: • WP 1: Management • WP 2: Komunikacija • WP3: 3.1 Participativno naèrtovanje in lokalno upravljanje – vkljuèitev lokalnih skupnosti in uprav z namenom vzpostavitve trajnostnih življenskih slogov z zmanjšanjem izpustov CO2 3.2 izobraževanje in tehnièna podpora na podroèju energetike za izboljšanje znanja javnih ustanov na podroèju upravljanja z energijo in mobilnostjo ter spodbujanja spremenjenih življenskih navad • WP4: Investicije

Prièakovani rezultati

• doloèiti skupno metodologijo za zbiranje in analizo podatkov o stanju razsvetljave, • primerjalna študija energetske uèinkovitosti razsvetljave v obèinah partnericah, • energetski pregledi in strokovni elaborati za izvedbo sistemov energetsko varène razsvetljave javnih stavb

Trajanje projekta

Trajanje od oktobra 2017 do marca 2020.

Partnerji

Obèina Šempeter-Vrtojba Obèina Tolmin, Goriška lokalna energetska agencija Nova Gorica, Svet slovenskih organizacij, Obèina Doberdob in Obèina Medea


Povezave za dodatne informacije

Projekt LightingSolution