Projekt FREIGHT TAILS

From MyWiki
Jump to: navigation, search

Projekt FREIGHT TAILS

Grad Split je bio projektni partner na projektu FREIGHT TAILS u sklopu programa URBACT III. Predmetni projekt je rezultat nastojanja deset europskih zemalja da smanje tendenciju poveæanja negativnog utjecaja teretnog prometa u svojim gradovima. Nositelj projekta je Westminster London (Ujedinjeno Kraljevstvo), dok su ostali projektni partneri: Brussels (Belgija), Maastricht (Nizozemska), Gdynia (Poljska), La Rochelle (Francuska), Parma (Italija), Split (Hrvatska), Suceava (Rumunjska), Tallinn (Estonija), Umea (Švedska).


Trajanje projekta: 36 mjeseci (od svibnja 2015. do 3. svibnja 2018. godine) Ukupni budžet projekta: 722,399.53 € Budžet Grada Splita: 56,355.00 € EU sufinanciranje: 85 %

REALIZIRANI REZULTATI PROJEKTA

1) Ugraðen senzorni sustava opskrbnih punktova u gradu Splitu Ugraðeno je 10 senzora za detekciju prisutnosti vozila na 10 najfrekventnijih opskrbnih mjesta na tri lokacije u Gradu Splitu, Zagrebaèka ulica, Park Josipa Jurja Strossmayera i Ulica bana Josipa Jelaèiæa.

2) Izraðen Integrirani akcijski plan teretnog prometa Integrirani akcijski plan grada Splita kljuèni je planski dokument sa ciljem realizacije održivih rješenja u teretnom prometu, te èiji je cilj izrade doprinos ciljevima integriranog urbanog razvoja postavljenih unutar strategije Europa 2020. Integrirani akcijski plan sadrži analizu razvojnog i prometnog konteksta Splita, te nacionalnog okvira korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova raspoloživih za korištenje u Gradu Splitu. Sagledana je analiza problema te su kroz SWOT analizu i opcije rješenja navedeni glavni razvojni prioriteti teretnog prometa Grada Splita.

3) Osnivanje URBACT lokalne grupe u listopadu 2016. godine URBACT lokalnu grupu èine predstavnici Ekonomskog fakulteta u Splitu, Hrvatske-gospodarske komore, Javne ustanove za koordinaciju i razvoj Splitsko–dalmatinske županije RERA SD, Splitsko-dalmatinske županije, Luèke uprave Split, Udruženja obrtnika Split i Promet Split d.o.o. Održano je 8 ULG sastanaka na kojima su zakljuèene buduæe smjernice djelovanja u smislu osiguravanja integriranog i participativnog pristupa u pružanju informacija vezanih uz aktivnosti/projekte predviðene IAP-om, poticanje ukljuèivanja svih relevantnih dionika koji mogu pomoæi postizanju održive gradske mobilnosti, uspostavljanje uèinkovitog sustava praæenja i evaluacije predloženih akcija, poticanje osnivanja Vijeæa za teretni promet nakon prestanka podrške URBACT mreže.

4) Provedeno istraživanje gradskog teretnog prometa u gradu Splitu Cilj je bio prikupiti nove statistièke podatke i proširiti znanje o karakteristikama gradskog teretnog prometa i iskoristiti nove podatke kako bi se identificirale razvojne potrebe i potencijali vezani uz teretni promet. Ispitano je 30 razlièitih poduzeæa i institucija.

5) Proveden Case study: „Smart Split parking” Primjena aplikacije Smart Split parking, koja koristi parkirne senzore za upravljanje parkingom kako bi se olakšao pristup ljudi i dobara. Funkcionalnost trenutno obuhvaæa interaktivni pogled na prazna parkirna mjesta, prijavu nepropisnog parkiranja te plaæanje parkinga, sve putem aplikacije za mobilne ureðaje.

6) Proveden Case study: E-KARETe Mala elektrièna dostavna vozila („e-karete”) olakšavaju gospodarstvenicima u gradskoj jezgri preuzimanje tereta. Svrha je dostava od dostavnog punkta do lokacije u zadnjoj fazi („last mile delivery”). Cilj: smanjiti promet u blizini povijesne jezgre, bolja organizacija dostavnog sustava, smanjenje oneèišæenja zraka (ekološki prihvatljiv naèin dostave).


Web stranica

Projekt FREIGHT TAILS