Projekt FEEDSCHOOLS

From MyWiki
Jump to: navigation, search

Projekt FEEDSCHOOLS (Financing Environment and Energy Efficiency development in Schools)

Projekt FEEDSCHOOLS sufinancira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz Interreg Central Europe program. Navedeni program sufinancira projekte transnacionalne suradnje koji se provode od strane javnih i privatnih organizacija iz regija središnje Europe, a s ciljem stvaranja pametnih rješenja koja pružaju odgovore na regionalne izazove u podruèjima inovacija, ekonomije s niskom razinom CO2, okoliša, kulture i prometa.

Nositelj projekta je ENEA – talijanska Nacionalna agencija za nove tehnologije, energetiku i održivi ekonomski razvoj.

Pored Grada Splita partner iz Hrvatske je i HEP ESCO d.o.o., dok su ostali partneri ENVIROS (Èeška), Centrum Badañ i Innowacji Pro-Akademia PRO-A (Poljska), ZMVA (Maðarska), Fraunhofer - Institute für Bauphysik IBP (Njemaèka), Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje LEASP (Slovenija), Comune di Udine (Italija), Miasto Sto³eczne Warszawa (Poljska), Unione di Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana UCRF (Italija) i Obèina Slovenska Bistrica (Slovenija).


Projektom se želi osigurati razvoj tehnièkih i financijskih rješenja kojima bi lokalne vlasti provodile aktivnosti renovacije mediteranskih škola i svoðenje istih na razinu gotovo nulte potrošnje energije (eng. Nearly Zero Energy Buildings, nZEB). Tokom projekta æe se testirati i potvrditi integrirani skup alata koji æe biti razvijen u okviru pilot aktivnosti koje æe se provoditi u svim regijama koje projekt obuhvaæa, a posebna pažnja posvetit æe se korištenju obnovljivih izvora energije.

Aktivnosti Grada Splita

- Izrada energetskih pregleda reprezentativnih školskih objekata. - Izrada preliminarnih planova obnove reprezentativnih školskih objekata. - Izraèun emisija ugljiènog dioksida nakon obnove. - Razvoj modela energetskih usluga i sheme financiranja.

Trajanje projekta: 36 mjeseci (1.9.2017. – 31.8.2020.) Ukupni budžet projekta: 2.225.000,04 € Budžet Grada Splita: 180.000 € EU sufinanciranje: 85 %

Web stranica

Projekt FEEDSCHOOLS