Projekt EnergyCare

From MyWiki
Jump to: navigation, search

Projekt EnergyCare

Cilji in kratek opis

Projekt EnergyCare je usmerjen v energetsko uèinkovitost javnih stavb in trajnostno mobilnost z vkljuèenostjo lokalnih skupnosti.

Glavni cilji projekta so zmanjšati izpuste CO2, porabo energije in energetsko revšèino na programskem obmoèju in v Evropi. To bomo dosegli z naèrtovanjem in izvedbo strategij ter inovativnih in celovitih èezmejnih participativnih ukrepov na podroèju izboljšanja energetske uèinkovitosti v javnih stavbah ter multimodalne trajnostne mobilnosti v mestnih in primestnih obmoèjih. Vse to ima pozitiven vpliv na privlaènost obmoèja, življenjske pogoje, socialno vkljuèenost ter vodenje in energetsko upravljanje s strani obèin in drugih javnih ustanov.


Program

Program „Interreg V-A Italija - Slovenija“ je namenjen prispevanju k doseganju strateških ciljev strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vkljuèujoèo rast. Cilji programa so zagotoviti naložbe v rast in inovacije, spodbujati okoljsko trajnost in izboljšati kakovost življenja državljanov v regijah ob italijansko-slovenski meji. V okviru programa so obravnavana tudi vprašanja podnebnih sprememb, trajnostne mobilnosti in brezposelnosti na èezmejnem obmoèju.


Projekt je razdeljen na naslednje delovne sklope: • WP 1: Management • WP 2: Komunikacija • WP 3: Izdelava lokalnih mobilnostnih naèrtov (seminarji, tehniène delavnice, dogodki namenjeni vkljuèevanju prebivalcev) • WP 4: Investicije

Prièakovani rezultati

Predvidene so tri investicije, ki bodo imele konkretne in merljive vplive na zmanjšanje izpustov CO2 in na uporabo energije, hkrati pa bodo izboljšale multimodalno trajnostno mobilnost. V projektu ENERGYCARE bodo investicije realizirane z inovativnimi metodami teritorialnega naèrtovanja, ki bodo omogoèile vkljuèevanje ciljnih skupin (prebivalcev, ki živijo na obmoèju investicije) in deležnikov. Med drugim bodo izdelani tudi mobilni naèrti za 3 pilotne objekte, lokalni akcijski naèrti za 3 obèine ter èezmejni lokacijski akcijski naèrt. Vzpostavljen bo inovativen in ponovljiv èezmejni naèrt participativnega teritorialnega naèrtovanja in socialne inovacije za zmanjšanje porabe energije ter za trajnostno in pametno multimodalno mobilnost. Tekom projekta bodo potekala razlièna izobraževanja in seminarji, ki bodo objavljeni na spletu.

Trajanje projekta

Trajanje od oktobra 2017 do marca 2020.

Partnerji

• AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TRIESTE (ATER) • GOLEA Nova Gorica • MESTNA OBÈINA KOPER • COMUNE SAN DONA' DI PIAVE • KALLIPOLIS Association

Povezave za dodatne informacije