Upravljanje z energijo v javnem sektorju

From MyWiki
Jump to: navigation, search

Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 52/16) določa obveznost vzpostavitve sistema upravljanja z energijo v stavbah oseb javnega sektorja, zavezance in minimalne vsebine tega sistema, s ciljem povečanja energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije v stavbah, ki jih uporabljajo osebe javnega sektorja.

Sistem upravljanja z energijo se vzpostavlja v stavbah in posameznih delih stavb, ki so v lasti Republike Slovenije ali samoupravne lokalne skupnosti in v uporabi državnih organov, samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov, javnih agencij in ustanov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, in katerih uporabna površina obsega več kot 250 m2. Sistem upravljanja z energijo se vzpostavlja tudi v prej omenjenih stavbah, v katerih je vsota uporabne površine več posameznih delov stavb v posamezni stavbi večja od 250 m2.

Sistem upravljanja z energijo vključuje:

  1. Izvajanje energetskega knjigovodstva
  2. Določitev in izvajanje ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije
  3. Poročanje odgovorni osebi zavezanca o rabi energije, s tem povezanih stroških in izvajanju ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije

V okviru projekta Interreg Central Europe CitiEnGov je GOLEA izvedla nadgradnjo obstoječega sistema energetskega knjigovodstva za javne stavbe s sistemom za spremljanje rabe energije in stroškov vozil (občinski vozni park, javni promet). Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) je nadgradila sistem energetskega knjigovodstva s sistemom za spremljanje rabe energije in stroškov za potrebe javne razsvetljave.


Več informacij o uredbi o upravljanju z energijo v javnem sektorju:

Portal ministrstva za poročanje o rabi energije v javnem sektorju:

Primer sistemov energetskega knjigovodstva: