Projekt ENERJ

From MyWiki
Revision as of 14:02, 5 March 2019 by Antonio (talk | contribs) (Created page with "= Projekt ENERJ = == Cilji in kratek opis == Projekt je usmerjen k poveèanju in izboljšanju izvajanja akcijskih ukrepov, ki so del dokumentov SEAP (Trajnostnih energetskih...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Projekt ENERJ

Cilji in kratek opis

Projekt je usmerjen k poveèanju in izboljšanju izvajanja akcijskih ukrepov, ki so del dokumentov SEAP (Trajnostnih energetskih akcijskih naèrtov) in drugih lokalnih dokumentov, ki vkljuèujejo ukrepe za dvig OVE in URE, s ciljem doseganja evropskih in nacionalnih ciljev za dvig energetske uèinkovitosti javnih stavb. V okviru projekta se bo razvilo in testiralo metodologijo, ki bo usmerjeno k dvigu sodelovanja med predstavniki lokalne skupnosti in bo prispevalo k oblikovanju skupnih akcijskih ukrepov na podroèju energetike.

Program

Program Mediteran financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ERDF) v okviru evropskega cilja 3 teritorialno sodelovanje, katerega namen je krepitev èezmejnega sodelovanja s pomoèjo lokalnih in regionalnih pobud, krepitev transnacionalnega sodelovanja z akcijami, ki vodijo k integriranemu teritorialnemu razvoju, povezanemu s prednostnimi nalogami. Skupnosti ter krepitve interregionalnega sodelovanja in izmenjavi izkušenj na ustreznih teritorialnih ravneh. Program se osredotoèa na sodelovanje med regijami držav èlanic EU na celotnem obmoèju Sredozemlja.

Projekt je razdeljen na naslednje delovne sklope: • WP M: management • WP C: komunikacija • WP Testiranje (doloèitev skupne metodologije za testiranje skupnih ukrepov za dvig EE, analiza zadevnega podroèja, implementacija skupnih ukrepov, vzpostavitev ENERJ skupne platforme, izobraževanje javne administracije in energetskih upravljalcev) Prenos znanj (prenos znanj, ki se nanašajo na vzpostavitev/vzpostavljene skupne platforme, okrepitev mreženja)

Trajanje projekta

Trajanje od novembra 2016 do marca 2019

Partnerji

• ANATOLIKI S.A. Development Agency of Eastern Thessaloniki's Local Authorities – Center for the Development of Human resources and support of local economy (Grèija) • Andalusian Federation of Towns and Provinces (Španija) • IRENA – Istrian Regional Energy Agency (Hrvaška) • Cyprus Energy Agency (Ciper) • Gozo Development Agency – Gozo Regional Committee (Malta) • Metropolitan City of Capital Rome (Italija) • Goriška Lokalna Energetska agencija, Nova Gorica (Slovenija) • Ministry of Energy and Industry (Albanija) • Regional Energy and Environment Agency from North Altenejo (Portugalska) • Comunidad Intermunicipal do Alto Alentejo (Portugalska)


Povezave za dodatne informacije