Revision history of "Projekt ENERJ"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 14:02, 5 March 2019Antonio (talk | contribs). . (2,512 bytes) (+2,512). . (Created page with "= Projekt ENERJ = == Cilji in kratek opis == Projekt je usmerjen k poveèanju in izboljšanju izvajanja akcijskih ukrepov, ki so del dokumentov SEAP (Trajnostnih energetskih...")